Augstine Henry Portglenone

Augustine Henry, Botanist

Augustine Henry, Botanist, from Tyanee, Portglenone, County Antrim, Ireland